Báo của tuổi Teen

Vũ Khắc Tiệp được gọi là “đại sứ cách ly” vì đang có mặt ở Đà Nẵng?