Báo của tuổi Teen

“Vaccine COVID-19 không nên là sở hữu riêng mà phải phát miễn phí cho mọi người”

Hàng trăm nguyên thủ và cực nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã ký vào một bức thư kêu gọi vaccine và phương pháp an toàn chống Covid-19 nên được cung cấp miễn phí cho toàn người dân trên thế giới.

Nguồn VTV24