Báo của tuổi Teen

Vắc xin Covid-19 của Nga có giá chưa tới 20 USD/người