Báo của tuổi Teen

UBND huyện yêu cầu thủy điện Đắk Mi bồi thường cho dân vì xã lũ ko báo trước