Báo của tuổi Teen

Nắng nóng có diệt được virus SARS-CoV-2?