Báo của tuổi Teen

Lợn cụ kỵ giá 500 triệu đồng, đi hẳn bằng chuyên cơ riêng về Việt Nam

Tổng đàn lợn cả nước ta có 24 triệu con nhưng chỉ có 0.5% là giống lợn cụ kỵ, ông bà. Việt Nam không có giống lợn cụ kỵ, mà phải đi nhập khẩu. Chúng được đi chuyên cơ riêng về Việt Nam.

Nguồn VTV24