Báo của tuổi Teen

Gửi chút nắng cho Hà Nội trong những ngày “giông bão”

Tác giả của những bức ảnh gửi đến Hà Nội chút tình trong những ngày “giông bão” này.

Chính những điều tốt đẹp như thế này sẽ là động lực tích cực giúp Hà Nội, và cả Việt Nam nữa, chúng ta sẽ nhất định kiên cường vượt qua Covid!

Nguồn Vietnamtravel Tung Cao