Báo của tuổi Teen

Bỏ hình thức kỷ luật “buộc thôi học” với học sinh

Một số hình thức kỷ luật tiêu cực như “buộc thôi học”, cảnh cáo trước trường lớp. hay ghi lại các lỗi vi phạm trong học bạ,… sẽ không còn áp dụng trong trường học.

Nguồn VTV24