Báo của tuổi Teen

Bể đê Cát Lâm Trung Quốc sơ tán gần 4000 người.