Báo của tuổi Teen

Bão Vamco (số 13) là cơn bão mạnh, sắp vào biển Đông